Book Cover: Red. nauk Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). Wyd 2. uzupełnione
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-951494-8-1
Pages: 146

Publikacja stanowi interesujące, wielowątkowe opracowanie, w którym zaprezentowano istotne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego oraz nauki administracji związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (organizacji pożytku publicznego). W kolejnych dziewięciu rozdziałach przybliżono siatkę pojęć i terminów ustawowych, rozpoczynając od pojęcia trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, działalności pożytku publicznego, pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz misji organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Ważnym wątkiem jest także kontekst i rys historyczny działalności organizacji pozarządowych.  Filarami trzeciego sektora są stowarzyszenia i fundacje, w tym fundacje zarówno prawa prywatnego, jak i fundacje prawa publicznego. Problematyka administracyjno-prawnego statusu stowarzyszeń i fundacji stała się przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach, w których omówiono pojęcie stowarzyszenia, pojęcie fundacji, ich typologię, zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru oraz międzynarodowy wymiar działania organizacji pozarządowych. a także realizację projektów europejskich przez organizacje pozarządowe. Istotna część rozważań poświęcona została także działalności gospodarczej podejmowanej przez organizacje pozarządowe oraz odpowiedzialności członków zarządów stowarzyszeń i fundacji. Na uwagę zasługują również wątki dotyczące obowiązków prawnych organizacji pozarządowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Problematyka statusu organizacji pozarządowych i prowadzenia działalności gospodarczej została omówiona również w ujęciu prawno-porównawczym, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w modelu francuskim, gdzie zaangażowanie społeczne jest znaczące, a trzeci sektor przyczynia się w istotnym stopniu do realizacji zadań w zakresie infrastruktury społecznej. Omówienie tej ważnej problematyki także ze względu na jasność i komunikatywność wywodów, może być przydatne zwłaszcza dla praktyków
w działalności administracyjnej, jak również dla celów dydaktycznych, a w szczególności dla studentów kierunków administracji i prawa. Wydanie drugie uzupełnione zostało o aktualizacje przepisów prawnych. (Z recenzji)