Radosław Niklewicz

Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945-1947

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

„…Temat niniejszej pracy brzmi „Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945 – 1947”. Przez pojęcie społeczeństwo autor rozumiał ogół mieszkańców, żyjących w Raciborskiem po zakończeniu wojny. Przez władzę natomiast struktury administracji terenowej oraz organy przymusu, które zapewniały urzędnikom kontrolę nad różnymi grupami ludności. Z kilku powodów pogłębioną analizę historyczną rozpoczęto na początku 1945 roku…”

Publikacje

Red. nauk. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł

Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

Paweł Strózik

Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej: na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

Marcin Kunicki

Wybrane zdolności motoryczne a poziom sportowy młodych pływaków

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska

 Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a společný evropský referenční rámec

Aspekty socjokulturowe nauczania języka obcego a Europejski System Kształcenia Językowego

PWSZ w Raciborzu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2008

Red. nauk. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym

Český jazyk a literatura v evropském kuturním kontextu

PWSZ w Raciborzu 2008

Jerzy Nowik

Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym. Skrypt dla studentów kierunku: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

Red. nauk. Grażyna Balowska, Milada Čadská

Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a společný evropský referenční ramec 

Kompetencje socjokulturowe w nauczaniu języka obcego a Europejski System Oceny Kształcenia Językowego

PWSZ w Raciborzu, Univerzita Karlova v Praze 2008

Oprac. Magdalena Gogół

Inside, beside, outside : Magdalena Gogół – malarstwo – 15.05-15.06 : Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt, Katowice 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008

Red. nauk. Aleksander Ostrowski

 Ze snu : wystawa pedagogów Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2008