Procedura wydawnicza

 

Procedura wydawnicza w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zobacz również stronę Regulamin Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

ZADANIA WYDAWNICTWA PWSZ W RACIBORZU

Zadaniem Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu jest upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez wydawanie drukiem i/lub w formie elektronicznej:

 • materiałów dydaktycznych: skryptów, przewodników po przedmiotach, autorskich materiałów do wykładów i ćwiczeń,
 • prac rygorowych: monografii habilitacyjnych i książek profesorskich,
 • monografii jedno- i wieloautorskich,
 • zeszytów naukowych,
 • materiałów konferencyjnych,
 • czasopism,
 • materiałów informacyjnych poświęconych Uczelni,
 • publikacji zleconych z zewnątrz,
 • publikacji wydanych z innymi podmiotami.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu wydaje publikacje pracowników Uczelni.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu może wydawać również publikacje zlecone z zewnątrz przez autorów niebędących pracownikami Uczelni oraz instytucje i przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne, po ich zaakceptowaniu przez Radę Wydawniczą.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu może wydać publikacje przy współpracy z innymi osobami, wydawnictwami lub podmiotami, po ich zaakceptowaniu przez Radę Wydawniczą.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu dba o wysoki poziom publikacji przestrzegając zasad etyki publikacyjnej  zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics) dotyczącej autorów, recenzentów i Wydawnictwa zamieszczonych na stronie Etyka publikacyjna i w załączniku nr 4 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu – Zasady etyki publikacyjnej w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu.

JAK OPUBLIKOWAĆ KSIĄŻKĘ W WYDAWNICTWIE

Zgłoszenia publikacji do rocznego planu wydawniczego autorzy, w tym autorzy prac zleconych z zewnątrz i wydawanych we współpracy z innymi podmiotami, składają na formularzu wniosku wydawniczego u Kierownika Wydawnictwa PWSZ w raciborzu  (wzór w załączniku nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu).

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kierownik Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu sporządza projekt rocznego planu wydawniczego, celem przedstawienia go Radzie Wydawniczej. Do Zadań Rady Wydawniczej należy:

– ocena wniosków i konspektów pod względem ich przydatności naukowej oraz dydaktycznej;

– ustalanie rocznego planu wydawniczego, który zatwierdzany jest przez Rektora Uczelni;

– podejmowanie decyzji o wycofaniu publikacji do druku po stwierdzonych uchybieniach, w sytuacjach kiedy występuje wysoki stopień niezgodności z zasadami etyki wydawniczej;

– dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikacji;

– opiniowanie wewnętrzne wydawanych prac;

– ustalanie wielkości nakładów publikacji;

– opiniowanie odwołań autorów od decyzji o odmowie wydania publikacji.

Roczny plan wydawniczy zatwierdzany jest przez Rektora Uczelni. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu danej publikacji do rocznego planu wydawniczego autor jest informowany na piśmie przez Rektora Uczelni. Publikacje nieujęte w planie mogą być zrealizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydawniczej i zatwierdzeniu przez Rektora Uczelni.

DOSTARCZONE DOKUMENTY

Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza do Biura Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu:

– wniosek wydawniczy wraz z konspektem publikacji (wzór w załączniku nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu),

– tekst publikacji (zgodny z wymogami przygotowania materiału zamieszczonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu),

– nadesłany do Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu tekst musi zawierać oświadczenia autora, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana oraz zgodę na warunki wydania publikacji w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu (wzór w załączniku nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu),

wzór oświadczenia dla autora (praca zbiorowa)

wzór oświadczenia dla autora/redaktora

– do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę Wydawcy oraz współautorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie,

– autor jest zobowiązany do przestrzegania etycznych zasad publikacji określonych w §2 pkt 6 Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu (zamieszczonych w załączniku nr 4), 

– oświadczenie autorów o procentowym wkładzie pracy (w przypadku autorstwa wspólnego) (wzór w załączniku nr 5 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu).

UMOWA WYDAWNICZA

Autor publikacji podpisuje umowę wydawniczą z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Autor przyjmuje do wiadomości, że prawem autorskim majątkowym do utworu dysponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, która decyduje o formach wydania, promocji i dystrybucji publikacji oraz ich wykorzystaniu na określonych w umowie i/lub oświadczeniu polach eksploatacji.

RECENZJE

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu posiada ustaloną procedurę recenzji. Nad prawidłowością procedury nadzór sprawuje Redaktor Prowadzący. Szczegóły na stronie Procedura recenzji i w załączniku nr 6 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu – Procedura recenzji w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

W zależności od rodzaju publikacji ustala się następującą liczbę wymaganych recenzji zewnętrznych:

 • dla prac rygorowych: monografii habilitacyjnych i książek profesorskich pracowników

Uczelni – dwie recenzje,

 • dla wewnątrzuczelnianych materiałów dydaktycznych – jedna recenzja.

Prace o charakterze dydaktycznym lub naukowym podlegają recenzji pracownika naukowego spoza Uczelni, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Na przygotowanie recenzji zostaje zawarta z recenzentem umowa. Wysokość stawki za jedną recenzję na dany rok ustala Rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

Autor jest zobowiązany uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzji i dostarczyć Wydawnictwu PWSZ w Raciborzu poprawiony tekst w terminie określonym przez Redaktora Prowadzącego.

Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu.

KOREKTA I WYDANIE

Kontrolę nad korektą merytoryczną, językową oraz adiustacją sprawuje Redaktor Prowadzący, który przekazuje sugestie dotyczące poprawek autorowi.

W przypadku konieczności dokonania poprawek lub skrótów tekst będzie zwrócony autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez Redaktora Prowadzącego.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu nadaje publikacji numer ISBN lub ISSN (z posiadanej puli).

We współpracy z autorem Biuro Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu przygotowuje skład i okładkę publikacji. Dla typowych opracowań zachowuje się standardowy format i wygląd serii wydawniczej. Autor może też przygotować publikację we własnym zakresie.

Korektę, tłumaczenia obcojęzyczne i dodatkowe prace Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu może zlecić innym osobom po wcześniejszych uzgodnieniach. Rektor Uczelni w drodze zarządzenia określi wysokość stawek za korekty lub tłumaczenia językowe.

Po próbnym wydruku autor nanosi końcową korektę i wyraża zgodę na wydruk w pełnym, ustalonym nakładzie. Przed oddaniem do druku praca jest sprawdzana przez Redaktora Prowadzącego.

Ustala się wysokość nakładu od 100 do 150 egzemplarzy. Wysokość nakładu będzie uzależniona od charakteru publikacji i możliwości finansowych Uczelni. W szczególnych przypadkach na wniosek autora, Kierownik Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu może wnioskować o zmniejszenie lub zwiększenie nakładu.

WYDANIA ZEWNĘTRZNE

Autorzy nie będący pracownikami Uczelni oraz instytucje i przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne mogą ubiegać się o wydanie publikacji w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu określa warunki, sposób i koszt wydania publikacji obejmujący:

 • recenzję;
 • korektę językową i adiustację;
 • skład;
 • nakład;
 • druk;
 • promocję;
 • cenę publikacji;
 • dystrybucję;
 • inne niezbędne w procesie wydawniczym koszty.

Wydanie publikacji autora niebędącego pracownikiem Uczelni oraz instytucji i przedsiębiorstwa państwowego lub prywatnego uwarunkowane jest odrębnymi zasadami.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu podpisując umowę wydawniczą z autorem niebędącym pracownikiem Uczelni oraz z instytucją i przedsiębiorstwem państwowym lub prywatnym ustala wszystkie zasady indywidualnej współpracy, obejmujące:

 • honorarium autora;
 • sposób wydania publikacji;
 • sposób dystrybucji;
 • eksploatację na wybranych polach rozpowszechniania.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu może wydać publikację we współpracy z innym wydawnictwem lub instytucją. Zakres współpracy określa umowa obejmująca ustalenia dotyczące  terminu wydania, umowy wydawniczej, podziału kosztów i wpływów, podziału nakładu oraz czynności realizowanych przez każde z wydawnictw lub instytucji.

PROMOCJA I DYSTRYBUCJA

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu decyduje o formach promocji i dystrybucji publikacji oraz ich wykorzystaniu na określonych w umowie wydawniczej i/lub oświadczeniu polach eksploatacji.

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu może udostępniać on-line publikacje w formie otwartego dostępu (Open Access)  i/lub na licencji Creative Commons oraz zamieszczać je na stronie internetowej Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu, w wybranych bazach danych, platformach książek i czasopism elektronicznych oraz bibliotekach cyfrowych i repozytoriach.