O Wydawnictwie ANS w Raciborzu

Powstanie Wydawnictwa i cele

Akademia Nauk Stosowanych (wcześniej w latach 2002-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) posiada własne Wydawnictwo. Wydawnictwo ANS wydaje publikacje wykładowców Uczelni. Celem funkcjonowania Wydawnictwa jest publikacja wydawnictw służących podniesieniu jakości kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów, mających bezpośredni związek z procesem kształcenia i wpływ na rozwój naukowy kadry oraz upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych nauczycieli akademickich.

Wydawnictwo wydało już 128 publikacji własnych oraz 8 będących efektem współpracy z innymi instytutami, wydawnictwami i uczelniami, a także 6 tytułów czasopism wydanych od początku powstania PWSZ w Raciborzu w 2002 r.

Wydawnictwo wydało pierwszą publikację w 2004 r.

Publikacji

Tytułów czasopism

Publikacji wydanych we współpracy

Festiwal Książki Naukowej

“Celem funkcjonowania Wydawnictwa jest publikacja wydawnictw służących podniesieniu jakości kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów, mających bezpośredni związek z procesem kształcenia i wpływ na rozwój naukowy kadry oraz upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych nauczycieli akademickich.”

profil wydawnictwa

Oferta wydawnicza zawiera prace o charakterze naukowym i dydaktycznym. W corocznych planach wydawniczych pojawiają się pozycje z różnych dziedzin nauki, stanowiące pomoc dydaktyczną dla studentów. Zadaniem Wydawnictwa ANS jest upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez wydawanie publikacji drukiem i w formie elektronicznej:

Monografii jedno-i wieloautorskich, prac rygorowych: monografii habilitacyjnych i książek profesorskich, zeszytów naukowych, materiałów konferencyjnych, materiałów dydaktycznych, skryptów, przewodników po przedmiotach, autorskich materiałów do wykładów i ćwiczeń, czasopism naukowych, materiałów informacyjnych poświęconych Uczelni, publikacji zleconych z zewnątrz, publikacji wydanych z innymi podmiotami. 

 

  • Monografie, prace zbiorowe
  • Skrypty, materiały dydaktyczne, przewodniki i ćwiczenia
  • Materiały konferencyjne
  • Czasopisma, materiały informacyjne

 Publikacje, w tym artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach, wydawane są w wielu językach, oprócz języka polskiego – w języku angielskim, niemieckim, czeskim i in. Wszystkie publikacje naukowe są recenzowane.

Wydawane są publikacje z wszystkich kierunków i specjalności ANS w Raciborzu (Uczelnia prowadzi studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie oraz magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), czyli: architektury, administracji, automatyki i robotyki, bezpieczeństwa państwa, edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, filologii (w tym filologii angielskiej, niemieckiej, czeskiej oraz języka angielskiego i niemieckiego, pedagogiki (pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii szkolnej z terapią pedagogiczną), pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego.

Publikacje są opracowywane we współpracy z organami samorządowymi, partnerami społecznymi i zagranicznymi, są efektem współpracy międzyuczelnianej. Kilka monografii to efekt badań o zasięgu międzynarodowym. Oprócz tego, liczne projekty badawcze wspierają rozwój lokalnej społeczności, przygotowywane we współpracy z badaczami i historykami – prezentują badania regionu i jego historii. Publikacje Wydawnictwa mają istotny wpływ na budowanie lokalnej tożsamości i diagnozę społecznych oczekiwań – są to m.in. monografie raciborskich placówek oświatowych i szkół.

Wydawnictwo publikuje również katalogi prac wykładowców i studentów kierunku edukacja artystyczna – są to prezentacje prac fotograficznych, linorytu, rzeźby, grafiki i malarstwa. Wykładowcy Instytutu Architektury i Instytutu Techniki publikują swoje prace w Wydawnictwie, głównie w formie skryptów instruktażowych dla studentów kierunków automatyka i robotyka oraz architektura. Autorzy z zakresu nauk prawnych wydali monografie i przydatne podręczniki. Bogata tradycja kształcenia studentów na kierunku wychowanie fizyczne owocuje rocznie nawet kilkoma publikacjami – monografiami i podręcznikami. Autorzy, będący wykładowcami ANS w Raciborzu, indeksowani są w bazach Scopus i Web of science. Wiele publikacji Wydawnictwa było wznawianych.

Wydawnictwo upowszechnia dorobek wydawniczy Uczelni w drodze dystrybucji i rozpowszechniania egzemplarza obowiązkowego – publikacje Wydawnictwa otrzymują wszystkie uprawnione do tego biblioteki, a  w ramach wymiany międzybibliotecznej (realizowanej we współpracy z Biblioteką ANS) wzbogacają księgozbiór bibliotek ANS i regionu, w tym bibliotek pedagogicznych i publicznych.

Nadzór nad Wydawnictwem sprawuje Rektor Uczelni. Zadania Wydawnictwa oraz wydanie publikacji finansowane są ze środków Uczelni, za wyjątkiem prac zleconych z zewnątrz. W skład struktury Wydawnictwa wchodzi Rada Wydawnicza, Redaktor Prowadzący, Biuro Wydawnictwa, Kierownik. Rada Wydawnicza powoływana jest przez Rektora, w jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, po jednym z każdego Instytutu. Zadaniem Rady są: ocena wniosków i publikacji pod względem ich przydatności naukowej oraz dydaktycznej, ustalanie rocznego planu wydawniczego, który zatwierdzany jest przez Rektora, podejmowanie decyzji o wycofaniu publikacji do druku po stwierdzonych uchybieniach i niezgodności z zasadami etyki publikacyjnej, dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikacji. Redaktor Prowadzący dba o wysoki poziom merytoryczny publikacji, opracowanie redakcyjnie, wykonanie adiustacji językowo-stylistycznej tekstu oraz konsultowanie uwag z autorami, występuje do recenzentów o sporządzenie recenzji, przeprowadzanie zgodnej z wytycznymi Committee on Publication Ethics analizy publikacji pod względem poprawności z zasadami etyki publikacyjnej. Biuro Wydawnictwa odpowiada za skład publikacji, przygotowanie redakcyjne i wydawnicze, dystrybucję i promocję, obsługę i koordynację prac wydawniczych.

Rozpoczęte działania, w celu określenia jednolitej misji Uczelni w zakresie upowszechniania publikacji i wyników badań w formie Open Access i Creative Commons, są zgodne z zaleceniami MNiSW.  

Autorzy mają możliwość  zamieszczania swoich publikacji w wolnym dostępie, zwiększając cytowalność prac. W Google Schoolar cytowanych jest kilka publikacji Wydawnictwa, w tym publikacja Moniki Urbanek Polski, czeski i słowacki system penitencjarny w opinii osadzonych i personelu więziennego (2015) – 2 cytowania. Oprócz tego cytowane są inne książki Wydawnictwa: Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012 (2013), Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku (2013) – red. L. Karczewski, H. Kretek; Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy (2013) red. B. Fedyn; Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2013 (2014), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2014 (2015) – red. T. Jemczura, H. Kretek; Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie (2015) red. D. Gierszewski, H. Kretek; Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2015 (2016) red. J. Berezowski, H. Kretek (2016).

Wydawnictwo współpracuje z Redakcjami czasopism naukowych wydawanych przez ANS w zakresie edycji merytorycznej, edytorskiej i językowej publikacji oraz składu. Czasopisma dostępne są w wolnym dostępie w wielu bazach naukowych.

Wydawnictwo współorganizuje Festiwal Książki Naukowej, który odbywa się w PWSZ w Raciborzu, festiwal łączy targi książki naukowej, goszcząc przedstawicieli i wydawców uniwersyteckich oraz księgarzy, promując literaturę wśród studentów, uczniów szkół, mieszkańców i czytelników.