Red nauk. Andrzej Kracher, Rafał Riedel

Demokracja medialna – źródła władzy

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

„… Związki polityki i mediów są skomplikowanymi relacjami wpływu i władzy. Mamy do czynienia ze złożonym  układem zależności, który – o ile wykazuje cechy równowagi – może dobrze służyć demokratyczności danego systemu, natomiast w warunkach występowania (jak to określają psychologowie społeczni) nadwładzy polityki lub nadwładzy mediów, możemy mówić o pewnej dysfunkcjonalności systemu politycznego, którego źródeł powinniśmy dopatrywać w procesach komunikowania społecznego. Wzajemne zależności procesu demokratyzacji i rozwoju mediów są korelacjami, które ewoluują bardzo dynamicznie. Jednocześnie nie zawsze ewoluują w stronę konsolidowania demokracji i umacniania jej poszczególnych komponentów …”

Publikacje

Paweł Nowak

Trening zdrowotny kobiet  w kontekście współczesnego stylu życia 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Stanislav Kavka, Jacek Molęda, Andrzej Widota

Fonetyka i fonologia ogólna i kontrastywna

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Red. nauk. Ilona Gembalczyk

Pedagogika i jej pogranicza

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Red. nauk. Beata Fedyn

Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski

Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Red. nauk. Marie Hádková, Grażyna Balowska

Písemne zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec

Egzaminy pisemne z języka obcego a Europejski System Oceny Kształcenia Językowego

PWSZ w Raciborzu, Univerzita Karlova v Praze 2007

Adam Musioł

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Adam Musioł

Uwarunkowania wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjnej

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007

Red. Aleksander Ostrowski

 I Studenckie Biennale Małych Form 

Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu 2007