Etyka publikacyjna

 

Zasady etyki publikacyjnej w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Zobacz również stronę Commitee on Publication EthicsRegulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu

  1. Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu przestrzega zasad etyki publikacyjnej w oparciu o standardy Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). W szczególności chodzi o następujące zasady:

Dotyczy autorów i redaktorów naukowych

– autorzy zapoznają się z zasadami etyki publikacyjnej Wydawnictwa ANS w Raciborzu zamieszczonymi w Regulaminie Wydawnictwa ANS w Raciborzu;

– zasada oryginalności – autorzy składają oświadczenie, że przesłana praca jest utworem oryginalnym, nienaruszającym praw osób trzecich, przygotowanym samodzielnie i nigdzie wcześniej niepublikowanym oraz wyrażają zgodę na warunki wydania publikacji w Wydawnictwie ANS w Raciborzu (Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu – Załącznik nr 3);

wzór oświadczenia dla autora (praca zbiorowa)

wzór oświadczenia dla autora/redaktora

– zasada autorstwa pracy – autorzy w przypadku współautorstwa są zobowiązani do określenia własnego wkładu autorskiego: powinni precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa, koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp. Powyższe działanie ma za zadanie zapobiegać negatywnym zjawiskom takim jak: autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy, oraz autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie (Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu – Załącznik nr 5);

– zasada rzetelności naukowej – teksty muszą zawierać wystarczającą liczbę informacji pozwalających na identyfikację źródeł; autorzy są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych i obiektywnej interpretacji ich wyników;

– zasada oryginalności – do publikacji można zgłaszać teksty wyłącznie własne i oryginalne, nieposiadające znamion plagiatu i niezawierające sfabrykowanych danych; wykorzystane w tekście badania i teorie innych autorów muszą zostać oznaczone w sposób wyraźnie wskazujący na cytowanie; zasada dotyczy również autoplagiatu (zduplikowania publikacji), czyli ponownego opublikowania własnego utworu w całości lub części;

– zasada rzetelności przywoływanych źródeł  – autorzy muszą w każdym przypadku i bez jakichkolwiek wyjątków wskazywać publikacje wykorzystane przy tworzenia artykułu bądź książki;

– autor powinien niezwłocznie powiadomić Redaktora prowadzącego i/lub Wydawnictwo ANS w Raciborzu, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z Redaktorem Naczelnym i Wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

Dotyczy Wydawnictwa ANS w Raciborzu

– ocena i przyjęcie pracy do wydania dotyczy tylko strony merytorycznej i językowej, bez odwoływania się do jakichkolwiek innych kryteriów pozamerytorycznych;

– zasada poufności – osoby pracujące w Wydawnictwie ANS w Raciborzu zobowiązane są do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji tekstów; osobami upoważnionymi do posiadania takich informacji są: autorzy, wskazani recenzenci, Kierownik Wydawnictwa ANS w Raciborzu, Redaktor Prowadzący, redaktor techniczny z Biura Wydawnictwa ANS w Raciborzu, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu i wskazane przez Rektora osoby;

– zasada niewykorzystywania bez zgody autorów materiałów nieopublikowanych przez osoby pracujące w Wydawnictwie ANS w Raciborzu;

– zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.

 Dotyczy recenzentów

– zasada terminowości – recenzenci są zobowiązani do dostarczenia tekstów recenzji w ustalonym terminie, jeśli termin nie może zostać dotrzymany, recenzenci powinni poinformować o tym Redaktora Prowadzącego i/lub Kierownika Wydawnictwa ANS w Raciborzu;

– zasada poufności (recenzenci nie mogą udostępniać recenzowanych prac i treści recenzji osobom nieupoważnionym);

– zasada zachowania obiektywizmu – recenzje powinny być pisane z zachowaniem standardów obiektywności; sugestie i opinie recenzenta muszą być poparte argumentami; niedozwolona jest krytyka personalna;

– zasada rzetelności źródeł – recenzenci są zobowiązani do wskazania prac niezacytowanych przez autorów oraz do zasygnalizowania wyraźnych podobieństw do innych publikacji;

– zasada niewykorzystywania przez recenzentów tekstów recenzowanych dla własnych potrzeb.

  1. Wydawnictwo ANS w Raciborzu przestrzega zasad etyki publikacyjnej, stosując następujące procedury:

– jeśli w trakcie analizy złożonej w Wydawnictwie ANS w Raciborzu publikacji Redaktor Prowadzący natrafi na fakty świadczące o złamaniu zasad etyki przez autorów (redaktorów), jest zobowiązany – do odbycia z autorami (redaktorami) rozmowy wyjaśniającej problem. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza analizę z wykorzystaniem programu antyplagiatowego.

– negatywny wynik rozmowy (czyli brak przekonujących argumentów ze strony autorów lub redaktorów) pociąga za sobą zgłoszenie tego faktu Kierownikowi Wydawnictwa ANS w Raciborzu; Kierownik Wydawnictwa ANS w Raciborzu (w porozumieniu z Radą Wydawniczą) zasięga opinii eksperta z danej dziedziny nauki;

– jeśli eksperci potwierdzą zarzuty, Redaktor Prowadzący zobowiązuje autorów (redaktorów) do wprowadzenia koniecznych zmian w określonym terminie;

– niewykonanie tego zobowiązania skutkuje wystąpieniem Kierownika Wydawnictwa ANS w Raciborzu do Rady Wydawniczej z wnioskiem o wycofanie publikacji;

– decyzję o wycofaniu publikacji podejmuje Rada Wydawnicza;

– autorzy (redaktorzy) mogą odwołać się do Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu od decyzji o wycofaniu publikacji;

– powyższe procedury obowiązują w przypadku zgłoszenia przez recenzenta (praca skierowana jest do ponownej recenzji wykonanej przez drugiego recenzenta) i wszystkie osoby zainteresowane nierzetelności naukowej i łamania zasad etyki publikacyjnej.  Szczegółowe zasady recenzji określa Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu i zasady zamieszczone w załączniku nr 6 do Regulaminu Wydawnictwa ANS w Raciborzu.

  1. Wszelkie przypadki ich występowania będą demaskowane z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. W przypadkach, gdy Redakcja będzie miała wątpliwości co do rzetelności publikacji, zostanie skierowane zapytanie do autora w tej kwestii, a w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi do odpowiednich pracodawców lub innego odpowiedniego organu do zbadania przypadków wątpliwych.
  1. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo ANS w Raciborzu powinno uzyskać informację o źródłach finansowania przesłanej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów o roli fundatorów w badaniach.