Procedura recenzji

 

Procedura recenzji w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Zobacz również stronę Regulamin Wydawnictwa ANS w Raciborzu

  1. Nad prawidłowością procedury nadzór sprawuje Redaktor Prowadzący Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu zwanym dalej Wydawnictwem ANS w Raciborzu.
  2. Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS nawiązuje kontakt ze wskazanym we wniosku wydawniczym recenzentem (lub Wydawnictwo ANS w Raciborzu kieruje pracę zgłoszoną przez autora (redaktora) do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej). Prace o charakterze dydaktycznym lub naukowym podlegają recenzji pracownika naukowego spoza Uczelni, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
  3. Redaktor Prowadzący przypomina wszystkie zasady sporządzania recenzji dla Wydawnictwa ANS w Raciborzu zapobiegając powstaniu konfliktu interesów (brak bezpośrednich relacji z autorem – pokrewieństwo, związki prawne, konflikt oraz brak relacji podległości i bezpośredniej współpracy) oraz określa termin napisania recenzji. Przesyła arkusz recenzyjny (Załącznik nr 6.1 do Regulaminu Wydawnictwa ANS).

Recenzent powinien przede wszystkim brać pod uwagę:

– klarowność sformułowania problemu,

– jakość wykorzystanej literatury przedmiotu,

– oryginalność przedstawionej propozycji rozwiązania problemu,

– konkluzywność tekstu,

– poprawność językową.

Recenzent powinien także jednoznacznie określić, czy tekst należy:

– opublikować,

– opublikować po poprawkach,

– poddać ponownej recenzji po poprawkach (wskazać co wymaga poprawy, w tej sytuacji tekst jest ponownie recenzowany przez tę sama osobę),

– odrzucić (podać uzasadnienie tej decyzji).

Recenzent jest zobowiązany do ujawniania i zgłaszania Redaktorowi Prowadzącemu ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

  1. Po otrzymaniu recenzji Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu sprawdza jej zgodność z zasadami określonymi w Regulaminie Wydawnictwa ANS w Raciborzu oraz w Załączniku nr 4 – Zasady etyki publikacyjnej do Regulaminu Wydawnictwa ANS.
  2. Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu przedstawia recenzję autorom (redaktorom) oraz określa termin wprowadzenia do zrecenzowanej publikacji uwag recenzenta.
  3. W przypadku odrzucenia przez autorów (redaktorów) uwag recenzenta Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu wyznacza termin pisemnego ustosunkowania się autorów (redaktorów) do zakwestionowanych uwag (Załącznik nr 6.2 do Regulaminu Wydawnictwa ANS w Raciborzu – Ustosunkowanie się autora (redaktora) do opinii Recenzentów).
  4. Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu przedkłada recenzentowi pisemną argumentację autorów (redaktorów) – oświadczenie o zastosowaniu się do uwag recenzenta.
  5. W przypadku zaistnienia nieusuwalnej sprzeczności między autorami (redaktorami) i recenzentem Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu występuje o przygotowanie drugiej recenzji przez innego recenzenta.
  6. Jeśli drugi recenzent potwierdzi zastrzeżenia i uwagi pierwszego, a autorzy (redaktorzy) nie zgodzą się na wprowadzenie zasugerowanych zmian, Redaktor Prowadzący Wydawnictwa ANS w Raciborzu występuje do Kierownika Wydawnictwa ANS w Raciborzu, który wnioskuje do Rady Wydawniczej o niedopuszczenie spornej pracy do druku.
  7. W przypadku niedopuszczenia przez Radę Wydawniczą pracy do druku z powodu niezgody na wprowadzenie uwag recenzenckich, autorom (redaktorom) przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do Rektora Akademii Nauk Stosowanych  w Raciborzu.